Volba vhodného materiálu pro povrchové úpravy historického objektu

Na historické stavby, ať již jsou pod dohledem památkové péče či nikoliv, je možné z pohledu vhodných finálních povrchových úprav, zejména fasádních nátěrů, nahlížet z několika hledisek. Ve snaze vysvětlit problematiku optimální volby povrchových úprav je nutné některá z těchto hledisek podrobněji formulovat. Problematiku volby vhodné povrchové úpravy může v některých případech ovlivnit i fakt, že nemusí panovat všeobecná shoda mezi zainteresovanými odborníky a majitelem objektu, nebo investorem, neboť volba vhodného produktu, či systému, je obvykle volbou kompromisní - je proto vhodné uvědomit si, jaké vlastnosti či parametry jsou pro daný objekt nutné, či žádoucí a které naopak nevhodné.

Uvedená hlediska jsou chápána jako výčet, bez vlivu pořadí. Popisovaná hlediska se mohou i obsahově prolínat – i to je potvrzením velmi úzce svázaných a nedělitelných vlastností materiálů a objektů:

Hledisko funkční

Zvolená povrchová úprava musí v každém případě korespondovat s daným objektem, ať z pohledu druhu a stavu podkladu, tak i z pohledu způsobu užívání objektu. Musí, po této funkční stránce, zajistit po přiměřenou, nebo požadovanou dobu ochranu podkladu při současně vyhovujícím estetickém a designovém stavu objektu. Zvolená povrchová úprava nesmí v žádném případě negativně ovlivnit, nebo dokonce nevratně změnit stav objektu, nebo jeho částí. Typickým případem takové nevhodné volby jsou dříve obvyklé aplikace fasádních nátěrů s vysokým difuzním odporem (např. akrylátových) na zavlhlé stěny historických staveb, vedoucí k zhoršení vlhkosti stěn, zvýšenému zasolení a následné degradaci omítek i zdiva. Moderní nátěrové hmoty založené na akrylátové bázi poskytují nepřebernou paletu velmi pěkných odstínů, snadno se aplikují a jsou mechanicky odolné - ale pro historické zdivo s problematickou vlhkostí znamenají fatální uzavření cirkulace difuzních par a rychlou degradaci materiálů. Za vhodné lze naopak obvykle považovat nátěry speciálním vápnem a nátěry silikátovými barvami, např. Fassadensilikat P451 pro fasády a Bio-Innensilikat P457 pro interiéry, které zajišťují velmi rychlý odvod vlhkosti z podkladu. Struktura šetrných moderních nebo i klasických nátěrových hmot totiž nevede k uzavření pórů omítky difuzním parám a ponechá tak přirozené cesty pro odpařující se vlhkost.


rekonstrukce historických fasád - labská elektrárna Hradec Králové

Labská elektrárna Hradec Králové - příklad vkusně aplikovaných moderních povrchových materiálů na historické stavbě

Hledisko vizuální

Vizuální hodnocení je asi neproblematičtějším hlediskem, neboť postihuje neměřitelnou oblast estetického vnímání, která se liší u každého člověka. Obvyklý a preferovaný požadavek odborníků na zachování vizuálního charakteru historického objektu může narážet na zcela odlišnou představu vizuálního, či barevného řešení investora, např. z důvodu změny způsobu užívání objektu, nebo kvůli požadavku na řešení ve „firemních barvách“ u komerčních objektů. I v rámci jednoho barevného odstínu lze však nacházet řadu nuancí, např. ve způsobu stárnutí povrchu, změnách při provlhčení, atd. Možným řešením jsou i lazurovací techniky pro interiérové stěny či fasády, které nabízí jak možnost imitací historických patin, tak i tvorby moderně designově pojatých ploch silikátovými lazurami Silikatlasur P967.

Hledisko životnosti

Úzce se dotýká investic spojených s rekonstrukcí objektu, nebo jen povrchových úprav, či fasády. Za stavu, kdy jsou ceny možných řešení ve chvíli aplikace cca srovnatelné, investor obvykle preferuje takovou povrchovou úpravu, která mu přinese delší životnost díla – a tím i významnou úsporu z dlouhodobého hlediska. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že některé druhy povrchových úprav, vyhovující z pohledu historické autentičnosti či způsobu stárnutí (např. některé druhy vápenných nátěrů), jsou z tohoto pohledu problematické z důvodu své krátké životnosti a nedostatečné ochranné funkci pro podklad.
Zmíněné vápenné nátěry jsou nejlepším příkladem takového rozporu mezi zachováním historických postupů a rozumnou trvanlivostí úprav. Zejména v klimaticky náročných oblastech či oblastech s vyšší agresivitou ovzduší je potřeba počítat s reálnou životností 2-5 let a brzkou potřebou obnovy, což může být pro investora daleko za hranicí únosnosti. V tomto směru se naopak jeví výhodně moderní plně minerální barvy, např. zmíněná fasádní silikonová malba (Fassadensilikat P451) které při obvykle vyhovujícím způsobu stárnutí a vzhledu povrchu vykazují životnost cca 10 až 20 let. Pro některé, zejména klimaticky exponované objekty se sklonem k rychlému zašpinění, např. v městských aglomeracích s hustou dopravou a prachem, je vhodné použít silikátové nátěry s omezenou špinivostí Hybrid-Fassadensilikat P452.

Hledisko aplikační

Členitost a velikost povrchu stěn, množství opravených míst a druh vysprávkových hmot, případné drobné vady podkladu (např. vlásečnicové praskliny), klimatické podmínky, způsob aplikace, odbornost a zkušenost realizátorů. Toto je jen stručný a hlavně neúplný seznam činitelů, které mají významný vliv na funkční i estetické vlastnosti hotové povrchové úpravy. Materiály pro povrchové úpravy historických objektů nabízí obvykle specifické vlastnosti, které tyto objekty vyžadují, a proto zároveň vyžadují výrazně větší pečlivost při zpracování. Existují však i pomocné renovační produkty, které zajišťují aplikačně jednoduchou, a přitom velmi efektivní možnost přípravy poškozeného podkladu – např. sanací prasklinek pomocí Unigrund P825, či větších prasklin prostředkem Silikat Riss - und Haftgrund P440 . Jde však již o úzce specializované produkty, o jejich vhodnosti pro daný podklad a daný objekt je vždy nutné rozhodovat individuálně. V tomto směru je možné využít nabídky servisu specializovaných firem, disponujících vhodným technickým zázemím, např. Meffert ČR.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že k návrhu vhodných povrchových úprav historických objektů, zejména v oblasti exteriérových povrchových úprav, je nutné přistupovat vždy individuálně a citlivě, při pečlivém zvážení všech faktorů a pohledu zainteresovaných osob.